Novo mesto

8000 Novo mesto

Arhiv

sobota, 19. oktober 2019

20:00

petek, 18. oktober 2019

20:00

torek, 15. oktober 2019

20:00
19:30

Novo mesto
11:00

Novo mesto

ponedeljek, 14. oktober 2019

20:00
19:30

Novo mesto
11:30

nedelja, 13. oktober 2019

20:00

sobota, 12. oktober 2019

20:00

četrtek, 10. oktober 2019

20:00

Novo mesto

sreda, 18. september 2019

20:00

torek, 17. september 2019

20:00

nedelja, 8. september 2019

20:00

Anton Podbevšek Teater, Novo mesto

sobota, 7. september 2019

20:00

Anton Podbevšek Teater, Novo mesto

petek, 6. september 2019

20:00

Anton Podbevšek Teater, Novo mesto